Country Garden Holdings Co. Ltd.

Levermann-Analyse

Aktualisiert am: Fr, 31.07.2020 |

Kennzahlen | Charts

Kriterium / Wert
Punkte
1 Eigenkapitalrendite LJ
18,34 %
0
2 EBIT-Marge LJ
18,37 %
0
3 Eigenkapitalquote LJ
11,46 %
1
4 KGV 5 Jahre
∅ 4,82
1
5 KGV aktuell
4,31
1
6 Analystenmeinungen
∅ 1,25
-1
7 Reaktion auf Quartalszahlen
N/A
-1
8 Gewinnrevision
2020: 0,43 %
2021: -1,15 %
0
9 Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten
-0,10 %
0
10 Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr
-6,84 %
-1
11 Kursmomentum steigend
Punkte Kriterium 9: 0
Punkte Kriterum 10: -1
0
12 Dreimonatsreversal
Apr: Kurs-Perf. > Hang Seng-Perf.
Mai: Kurs-Perf. > Hang Seng-Perf.
Jun: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf.
0
13 Gewinnwachstum
11,69 %
1
Gesamt: 1

Erklärungen

 
= Verkaufen

Large Caps <= 2 Punkte
Small und Mid Caps <= 4 Punkte

Marktkapitalisierung

L = Large Caps (> 5 Mrd. €)
M = Mid Caps (> 2 Mrd. €)
S = Small Caps (< 2 Mrd. €)